Category ArchiveKulüp Yönetimi

DSİ Bentspor

BENTSPOR KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ

 

 

 

BÖLÜM 1

 

MADDE 1   KULÜBÜN ADI VE MERKEZİ    :

a-) Kulübün Adı                                  : Bentspor Kulübü

b-) Merkezi                                         : Eskişehir

 

MADDE 2    : KULÜBÜN RENGİ                         : Yeşil-Beyaz

 

MADDE 3   : ŞUBE AÇIP AÇMAYACAĞI         :

Kulübümüz hiçbir suretle şube açamaz ve bu hususta karar alamaz.

 

MADDE 4   : SİYASETLE UĞRAŞAMAYACAĞI  :

Kulübümüz hiçbir suretle siyasetle uğraşamaz. Siyasi Partilerden ve        Sendikalardan yardım alamaz ve bunlara yardımda bulunamaz.

 

MADDE 5   : KULÜBÜN AMACI                             :

Sporcuların ruhsal ve bedensel bakımdan sıhhatli bir şekilde yetişmeleri için katkıda bulunmak ve üyeler ile sporcular arasında sevgi ve saygıyı tesis etmek suretiyle sporla ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

 

MADDE 6   : BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN  :

a-)  Çeşitli spor müsabakalarına katılmak.

b-) Sporcuların bu yöndeki bilgilerini geliştirmek üzere, sporla ilgili konferanslar, toplantılar ve seminerler tertiplemek, diğer spor kulüpleri tarafından tertiplenen bu tür toplantılara katılmak,

c-) Spor müsabakaları düzenlemek, düzenlenecek müsabakalara katılmak, seminerler düzenlemek ve sporla ilgili eğitim çalışmaları yapmak,

d-) Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek üzere, lüzum görüldüğünde Yönetim Kurulu kararına istinaden, gerekli izni alınmak suretiyle LOKAL açmak,

e-) Açılan Lokali, kulübe gelir temin etmek maksadıyla bizzat ve müstecir tarafından çalıştırmak,

f-) Yukarıdaki amacı gerçekleştirmek için, çalışma konularını ve yürütülecek spor dallarına, yürürlükteki spor hareketlerinden sorumlu Devlet Kuruluşlarının Yönetmeliklerine göre Yönetim Kurulu belirler.

 

MADDE 7   : KULÜBÜN KURUCULARI                       :

Avni NALÇACIOĞLU   İnş.Y.Müh. T.C       DSİ III Böl. Müd.lüğü    ESKİŞEHİR

Nezih BARAN                     “       “       T.C       DSİ III Böl.Müd.lüğü     ESKİŞEHİR

İsmet ARISAL                   Fen Memuru T.C     DSİ III Böl.Müd.lüğü     ESKİŞEHİR

Ferhan TÜZÜN                   Teknisyen     T.C     DSİ III Böl.Müd.lüğü     ESKİŞEHİR

 

Kulübün kurucularının kuruculuk vasfı kendilerine aittir.

 

 

 

BÖLÜM II

 

MADDE 8   : ÜYE OLMA ŞARTLARI                   :

2908 SAYILI YASAYA GÖRE, Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes Kulübümüze üye olabilir.

 

Üye olacak şahıs önceden hazırlanmış bulunan ÜYE GİRİŞ BEYANNAMESİ doldurur, kulüp başkanlığına verilen beyanname üzerine, yönetim kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde üyeliği kabul edilir. Yönetim Kurulu en çok 30 gün içinde müracaatçıya neticeyi bildirmek zorundadır.

 

MADDE 9   : KULÜBE ÜYE OLAMAYACAKLAR  :

a-) Affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı  kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat suçlarından biriyle mahkum olanlar,

b-) Türk Ceza Kanununun 125 , 312,  317, 318 nci maddeleri ile aynı yasanın 536 ve 537  nci maddelerinin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci fıkralarından yazılı suçlara siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar,

c-) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis ve taksirli suçlar hariç BEŞ YIL’dan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

d-) Orta Okul ve Orta Öğretim öğrencileri Kulübümüze üye olamazlar.

e-) Kamu görevlilerinin Kulübümüze üye olabilmesi için çalışmakta olduğu dairesinden üye olabileceğine dair yazı istenir.

 

MADDE 10  :            KULÜBÜN ÜYE ÇEŞİTLERİ

Kulübümüze ASİL ve FAHRİ olmak üzere iki çeşit üyeden faydalanılır.

 

A-) ASİL ÜYELER

Girişte doldurduğu giriş beyannamesi ile yüklenmiş olduğu aidatları           muntazaman ödeyen, Kulübün faaliyetlerine katılan, seçme ve seçilme hakkı bulunan üyelerdir.

B-) FAHRİ ÜYELER             

Kulübün üyesi olmamakla beraber, kulübün çalışmalarına katkıda bulunan, ayrıca maddi ve manevi katkıda bulunan üyeler, Kulübün fahri üyesi olurlar. Şahsın fahri üye olabilmesi için Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Fahri üyeler Genel Kurul’a katılır. Ekseriyetin sağlanmasında dikkate alınmazlar. Toplantıda görüşlerini açıklayabilir, ancak seçme ve seçilme hakkına sahip olamadıklarından oy kullanamazlar.

 

MADDE 11  : ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiçbir kimse kulübe üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Her üye dilediği zaman Kulüp başkanlığına yazılı müracaat ederek Kulüp üyeliğinden ayrılabilir. Üyelikten ayrılan kişinin varsa birikmiş aidat borçları ödetilir. Ancak; ayrılan üye kulüpteki birikmiş ve ödemiş olduğu aidatlarının iadesini isteyemez.

 

MADDE 12  : ÜYELİKTEN ÇIKARILMA    

Kulübümüz üyeleri aşağıda gösterilen hallerde Yönetim Kurulu kararı ile kulüp üyeliğinden çıkarılır.

a-) Kulüp tüzüğü hükümlerine aykırı hareket etmek,

b-) Kulübün faaliyetleri aleyhine yıkıcı çalışmalarda bulunmak,

c-) Üyelik aidatlarını bir yıl süre ile ödememek,

d-) Kulübü maddi ve manevi zarara sokmak,

e-) Tüzüğün 9 ncu maddesindeki suçlardan birini sonradan işlemiş olmak,

f-) Kulübe üye olma niteliklerini kaybedenler, Yönetim Kurulu kararı ile     kulüpten çıkarılır.

Üye isterse Genel Kurul’a itirazda bulunabilir. Genel Kurul vereceği kararla duruma kesinlik kazandırır.

 

MADDE 13  : ÜYE AİDATLARI

 

Kulübümüze üye olmak isteyenler, ilk girişte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan meblağı giriş ücreti olarak öderler. Üye aidatı aylık 6,00 TL dir. Üyelerin aylık veya yıllık olarak ödeyeceği aidat miktarları Genel Kurul tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerden aidatları buna göre tahsil eder.

 

 

BÖLÜM III

 

MADDE 14  : KULÜBÜN ORGANLARI

a-) Genel Kurul,               b-) Yönetim Kurulu,          c-) Denetim Kurulu,

 

MADDE 15  : GENEL KURULUN OLAĞAN KONGRELERİ

Kulübümüz olağan Genel Kurul toplantılarını iki yılda bir NİSAN ayında yapar.

 

MADDE 16  : GENEL KURULUN TEŞKİLİ

Genel Kurul, kongre dönemine aidatlarını ödemiş olan üyelerin yarısından bir fazlasının huzuru ile toplanır.

Ekseriyetin temini hususunda Derneklerin Kanun’un (2908 sayılı Yasa) 23 ncü maddesi hükümleri uygulanır.

 

MADDE 17  : GENEL KURUL ÇEŞİTLERİ

Kulübümüz Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki halde toplanır.

 

Olağan Kongreler        : Tüzüğün 15 nci maddesinde belirtilen zamanlarda                                            Yönetim Kurulunun tespit edeceği tarihte yapılan                                     toplantılardır.

Olağanüstü Kongreler     :  Yönetim ve Denetim Kurulunun daveti veya                                               kayıtlı üyelerden 1/5 nin yazılı istemi üzerine                                            yapılır.  Üyelerin yaptığı davete rağmen Yönetim                                         Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa,                                             üyelerden birinin Hukuk Mahkemesine başvurması                                     neticesinde Mahkemece kongreyi yapmak üzere 3                                    kişilik bir Heyet oluşturarak kongreye gidilir.

 

MADDE 18  : KONGRE İLANLARI

Kulüp Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az 15 gün önce, toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi bir gazete  ile ilan ettirilerek üyelere duyurulur.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bir haftadan az zaman bırakılamaz.

 

Yapılan bu kongre ilanına ait iki adet gazete ile üyelerin listesi, bir yazı ile toplantı tarihinden en az 15 gün evvel Mülki Amirliğine bildirilir. Kongre, kamu hizmeti yapılan yerde yapılacak ise, o daire Müdürlüğünün muvafakatine istinaden Valilikten alınacak izin yazısı da dilekçeye eklenir. Toplantı çoğunluk sağlanamama nedeninden başka sebeple geri bırakıldığı takdirde, nedenleri ile birlikte aynı gazeteye ilan verilir. Bu durumda, ikinci toplantının 2 ay içinde yapılması ve en büyük Mülki Amirliğe bildirilmesi zorunludur.

 

MADDE 19  : KONGRENİN YAPILIŞ ŞEKLİ

Kulübümüz Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler salona girerken önceden hazırlanmış bulunan üye listesindeki isimleri karşılarını imza etmek zorundadır. Salonda ekseriyetin sağlandığı anlaşılması halinde, Kulüp başkanı veya görevlendireceği bir kulüp üyesi toplantıyı açarak, bir kongre Divan Başkanı ile iki yazman seçilmesi için Genel Kuruldan öneri ister. Öneri olmadığı takdirde yapılacak teklife göre açık oyla divan seçimini yapar. Kongreyi idare etmek üzere seçilen Divan oluşup yerini aldıktan sonra bütün yetkiler divana aittir. Divan Genel Kurulu İdare eder ve kongre sonunda, tanzim edilen tutanakları yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim eder.

 

MADDE 20  : KONGREDE GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

Genel Kurul yalnız gündeminde bulunan hususlar görüşülüp karara bağlanır. Ancak; kayıtlı üyelerin 1/10 nın yazılı istemi üzerine gündeme başka maddeler eklenebileceği gibi istenen maddeler çıkarılır ve sıraları değiştirilir.

 

MADDE 21  : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıdaki hususlar, genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a-) Kulüp organlarını seçmek,

b-) Kulüp tüzüğünü lüzum görülürse değiştirmek,

c-) Yönetim ve Denetim kurulları raporlarını görüşüp, Yönetim Kuruluna aktarmak,

d-) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek

e-) Kulüp için gerekli taşınmaz malları satın almak veya fazla olan taşınmaz malları satmak üzere yönetim kuruluna yetki vermek,

f-) Lüzumu halinde Kulübün feshine karar vermek,

g-) Kulübün aynı amaçla kurulacak bir Federasyon kurulması veya mevcut Federasyona üye olmak için yönetim kuruluna yetki vermek,

h-) Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer hususların yerine getirilmesi.

 

MADDE 22  : TÜZÜĞÜN DEĞİŞİKLİĞİ

Genel Kurulun tüzük değiştirilmesi isteği karşısında, ilk toplantıda üyelerin 3/2 sinin erteleme kongresinde ise, toplantıya katılan üyelerin 2/3 sinin olumlu oyu gerekir. İlk toplantıya katılan 3/2 si üyenin 3/2 sinin olumlu oyu şarttır.

 

 

                        BÖLÜM  IV

 

MADDE 23  : YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasında GİZLİ OYLA seçilen (10) Asil ve (5) yedek üyeden oluşur.

 

MADDE 24  : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TAKSİMİ

Yönetim kurulu, kongreyi müteakip ilk toplantısını yaparak kendi arasında

1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 1 Sekreter, 1 Sayman seçer.

Diğer üyelerde yönetim kurulunun Asil üyeleri olarak görev yapar. Yönetim kurulu  GENEL KAPTAN’ı yönetim kurulu üyeleri arasından seçebileceği gibi, kulüp üyeleri veya kulüp dışından atayabilir.

 

MADDE 25  : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

a-) Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendilerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b-) Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c-) Türk vatandaşı olmayanların Kulüp üyeliğine kabulü halinde, bunları 10 gün içinde Mülki Amirliğine bildirmek,

d-) Kulüp tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

e-) Kulübün (Derneğin) uğraşacağı spor dallarını Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile ilgili Kamu Kuruluşlarının yasa ve yönetmeliklerine göre belirlemek.

 

MADDE 26  : DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Kulüp Denetim Kurulu, genel kurul tarafından kendi üyeleri arasından 3 Asil ve 3 Yedek üyeden oluşur.

 

MADDE 27  : DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu aşağıdaki hususları yapar ve yetkilerini kullanır.

a-) Her 3 ayda bir defa kulübün hesaplarını ve hesaplarla ilgili fatura, defter, senet ve makbuzlarını denetler,

b-) Denetleme sonuçlarını rapor halinde Yönetim  Kuruluna verir. Kongre döneminde ise Genel Kurul’a sunar.

c-) Lüzumu halinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırır

 

MADDE 28  : SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurulca yapılan Kongre yönetim ve denetim kurullarına seçilenlerin kimlikleri, yönetim kurulu başkanı tarafından örneğine uygun olarak doldurulacak 4 nüsha genel kurul sonuçları bildirimi 7 gün içinde Mülki Amirliğine bildirilir.

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM V

 

MADDE 29  :

                        Kulübümüzde aşağıda yazılı defterler Noter’den tasdikli olarak tutulur.

a-) Karar defteri

b-) Üye kayıt defteri

c-) Gelir-Gider defteri

d-) Gelen-Giden evrak kayıt defteri

e-) Demirbaş eşya kayıt defteri

f-) Bütçe kesin hesap-bilanço defteri

g-) Alındı belgesi kayıt defteri

 

MADDE 30  : KULÜP GELİRLERİ

a-) Kulüp üyelerinin ilk girişte vereceği ücretler ile üyelerin ödeyeceği aidatlar,

b-) Düzenlenen spor müsabakaları, balo eşya piyangosu, eğlence, temsil, konser ve sporla ilgili konferanslar,

c-) Kulübün mal varlığından elde edilen gelirler,

d-) Çeşitli bağış ve yardımlar,

e-)  Kulüp lokalinden elde edilen gelirlerdir.

f-) Sporcu transfer ücretleri (Amatör sporcuların bedelleri Yönetmelik esaslarına göre uygulanır.)

 

MADDE 31 : GELİRLERİN TAHSİL ŞEKLİ

Kulüp gelirleri Maliye Bakanlığınca bastırılacak olan ALINDI BELGELERİ ile yapılır. Alındı belgeleri gelinceye kadar kulübün özel makbuzları ile gelir tahsil edilir. Ancak, bu makbuzlar Valilikçe mühürletilir. Kulüp gelirleri yönetim kurulunca kendisine verilen yetkiye istinaden Valilik Makamından alınan YETKİ BELGESİ sahibi üyeler tarafından tahsil edilir.

 

MADDE 32 : GELİRLERİN SARF ŞEKLİ

Kulüp gelirleri fatura, senet, gider makbuzu karşılığında ve yönetim kurulu kararına istinaden sarf edilir.

 

MADDE 33 : KULÜBÜN FESHİ

Kulüp genel kurulu her zaman kulübün feshine karar verebilir. Fesih kararı verebilmesi için tüzüğün 18.nci maddesindeki şartlar yerine getirilir ve bu toplantıda üyelerin 2/3 sinin bulunması ve bu üyelerinde 2/3 sinin olumlu oyu şarttır.

Birinci toplantıda ekseriyet temin edilemediği takdirde 18.nci maddesinin son fıkrası hükmü yerine getirilir ve bu toplantıda mevcut üyelerin 2/3 sinin olumlu oyu ile kulübün feshine karar verilebilir.

Kulübün feshi halinde durum yönetim kurulu başkanı tarafından 5 gün içinde Mülki Amirliğine bildirilir.

 

MADDE 34 : MALLARIN TASFİYESİ

Kulübümüz genel kurulca feshedildiği takdirde para ve malların nereye devredileceğine genel kurul karar verir. Bu hususta genel kurulca bir karar verilmemiş ise, ileride kurulması düşünülen Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna, bu Federasyonun kurulmaması halinde ise Kızılay Derneği Eskişehir Şubesine devredilir.

 

MADDE 35 : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a-) Kulübümüz ceza düşmek suretiyle veya mahkemece fesh edilmesi halinde bütün para ve malları Hazineye devredilir.

b-) Bu tüzükte bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

c-) İşbu tüzük 07.10.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uyulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından, ilk yapılacak Genel Kurul’a sunulmak üzere hazırlanmıştır.

d-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan bu tüzük kulübümüzün 28 Mart 1984 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

 

Hayrettin BAYSAL

Hayrettin BAYSAL

DSİ Bentspor Kulübü Yönetim Kurulu

1-Hayrettin BAYSAL

2-Faruk MERMER

3-Şeref DAĞDELEN

4-Yılmaz ERGİŞİ

5-Fazlı BAYIR

6-Serkan AZDİKEN

7-Numan ARTUN

8-Münir YILDIRIM

9-Hakan GEÇER

10-Özcan UZUN